pt, 11/07/2014 - 11:20 --
przedsiębiorczość migrantów

Przedsiębiorczość imigrantów – wyzwania i korzyści

Analizy dotyczące przedsiębiorczości migrantów w Europie wskazują, że cudzoziemcy częściej niż obywatele kraju przyjmującego decydują się na założenie własnej działalności gospodarczej. W krajach OECD liczba firm zakładanych przez migrantów wzrasta, przyczyniając się tym samym do rozwoju gospodarczego, rozwoju innowacyjności oraz handlu pomiędzy krajami pobytu i pochodzenia migrantów. Przedsiębiorczość migrantów jest bardzo widoczna w krajach o wysokiej skali imigracji– przykładowo w Wielkiej Brytanii co siódma firma zakładana jest przez właśnie przez imigrantów. Warto też zauważyć, że na szóstym miejscu najbardziej przedsiębiorczych narodów w UK plasują się Polacy. Z kolei w USA przedsiębiorczość społeczności migranckich w dużym stopniu przyczynia się do rozwoju innowacyjności – jak podaje OECD, aż 25% firm o profilu inżynieryjno-technologicznym powstałych w ostatniej dekadzie to firmy założone przez imigrantów.

Oprócz aspektów ekonomicznych, przedsiębiorczość migrantów ma także ogromny wydźwięk społeczny –prowadzenie działalności gospodarczej zapewnia imigrantom awans społeczny, zapobiega bezrobociu oraz wykluczeniu społecznemu, a także stanowi inspirację i motywację dla innych migrantów. W Polsce wśród narodowości zdecydowanie preferujących prowadzenie firmy niż bycie zatrudnionym z pewnością na uwagę zasługują Wietnamczycy i Chińczycy, a prowadzone przez nich firmy, jak chociażby lokale gastronomiczne, tworzą miejsca pracy także dla Polaków.

Jednocześnie należy wspomnieć, że zazwyczaj firmy zakładane przez migrantów upadają częściej niż te zakładane przez obywateli danego kraju, co wiąże się m.in. z ograniczonym dostępem do kredytów, niewystarczającymi kwalifikacjami czy niedopasowaniem się do potrzeb rynku w nowym kraju.

W Polsce większość wyzwań, jakie napotykają migranci prowadzący firmy pokrywa się z doświadczeniami Polaków i dotyczy całokształtu systemu prawno-podatkowego, często określanego jako mało przyjazny przedsiębiorcom. Przedsiębiorcy narzekają m.in. na wysokie koszta pracy, niejasność przepisów prawnych oraz ich częstą nowelizację, a także trudną sytuację sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jednakże sytuacja migrantów – zarówno w Polsce jak i w innych krajach – wiąże się z dodatkowymi wyzwaniami, które prezentujemy poniżej:

Bariera językowa oraz zrozumienie otoczenia prawno-instytucjonalnego w Polce

Bariera językowa dotyczy w dużej mierze języka urzędowego, który jest często mało zrozumiały nawet dla migrantów bardzo dobrze posługujących się w życiu codziennym językiem polskim, co z kolei przekłada się na trudność w wypełnianiu formularzy, problem ze zrozumieniem przepisów prawnych czy też trudności w bieżącej obsłudze firmy. Istotną rzeczą są także wyzwania związane z dotarciem do rzetelnych źródeł dogłębnych i w pełni zrozumiałych informacji na temat zakładania i prowadzenia firmy w Polsce, a brak zrozumienia przepisów często niesie ze sobą konsekwencje finansowe, mogące doprowadzić także do upadku firmy. Niektórzy cudzoziemcy zniechęceni polskim systemem w zakresie prowadzenia działalności decydują się na założenie firmy w innym kraju UE o bardziej przyjaznym przedsiębiorcy systemie instytucjonalno-prawnym.

Zrozumienie polskiego rynku i konsumenta

Często zdarza się, że pomysły migrantów na prowadzenie biznesu oparte są na doświadczeniach z kraju pochodzenia i niestety nie przystają do potrzeb polskiego rynku, przekładając się na niewłaściwy dobór produktów czy strategii marketingowej firmy. W porównaniu do rodzimych przedsiębiorców, cudzoziemcy potrzebują znacznie więcej czasu na wdrożenie się w polskie realia oraz zapewnienie stałego rozwoju dla swojego przedsięwzięcia, aby móc tworzyć miejsca pracy i wykazać pozytywny wpływ na polską gospodarkę.

Integracja oraz zdobywanie partnerów handlowych w kraju przyjmującym

Często migranci ograniczają kontakty handlowe do przedstawicieli swojej społeczności, co znacznie zawęża bazę klientów oraz ogranicza możliwości rozwoju dla prowadzonej przez nich działalności. Z kolei Polacy przez wielu migrantów postrzegani są jako mało otwarci czy wręcz nieufni wobec cudzoziemców i tym samym zamknięci na szerszą współpracę biznesową. Należy jednak podkreślić, że na wzajemnej współpracy biznesowej mogą skorzystać obie strony, zarówno migranci jak i Polacy. Przykładem może być sytuacja, w której imigrant posiada kapitał do zainwestowania w Polsce, lecz brakuje mu znajomości reguł i realiów panujących na polskim rynku lub gdy kapitał ten posiada strona polska, lecz potrzebuje otworzyć się na współpracę z osobami o znajomości rynków zagranicznych np. z państw rozwijających się.

Prowadzenie działalności a legalizacja pobytu w Polsce

W Polsce prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach takich samych jak dla obywateli polskich jest ograniczone tylko do pewnych kategorii migrantów, w tym obywateli Unii Europejskiej czy migrantów posiadających zezwolenie na pobyt stały. Pozostali cudzoziemcy mogą prowadzić działalność wyłącznie w formie spółek. Dla migrantów tych z pewnością dużym wyzwaniem jest fakt, że kwestia prowadzenia firmy wiąże się bezpośrednio z kwestią legalizacji pobytu, a przepisy w tym zakresie pozostają dość restrykcyjne. Przykładowo, likwidacja działalności gospodarczej oznacza brak podstaw do legalizacji pobytu w Polsce. Migranccy studenci prowadzący w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą, aby ją kontynuować po ukończeniu studiów będą musieli zmienić formę prowadzenia działalności na spółkę, co dla wielu będzie wiązało się z nadmiernymi kosztami oraz innymi trudnościami i tym samym pozbawi ich źródła dochodu.

Prowadzenie działalności gospodarczej przez imigrantów, choć wiąże się z wieloma wyzwaniami, jest niezwykle ważnym czynnikiem włączającym społeczności migranckie w życie społeczno-gospodarcze, przyczyniającym się do redukcji bezrobocia oraz do rozwoju gospodarczego danego kraju. Dlatego kluczowe jest, aby wspieranie przedsiębiorczości migrantów stanowiło ważny punkt w polityce migracyjnej i integracyjnej krajów przyjmujących.

pt, 11/07/2014 - 11:20 --

Dodaj komentarz