O projekcie

Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce

Celem projektu jest rozwój kompetencji w zakresie zarządzania migracjami, promocja dialogu międzykulturowego i ułatwianie integracji migrantów poprzez kompleksowe działania skierowane zarówno do migrantów, jak i społeczeństwa przyjmującego.

 Zakres działań:

SZKOLENIA Z ZARZĄDZANIA MIGRACJAMI
W ramach działań skierowanych do instytucji organizowany jest szereg szkoleń dla ponad 200 osób, które pracują w sektorze organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego. Celem szkoleń jest zwiększenie kompetencji i wiedzy w zakresie procesu migracji oraz integracji cudzoziemców. Szkolenia z zarządzania migracjami dotyczą takich zagadnień jak prawa człowieka, ułatwianie regularnej migracji i integracji, zapobieganie nieregularnej migracji i handlowi ludźmi, przeciwdziałanie dyskryminacji i ksenofobii, prawa i obowiązki migrantów oraz międzynarodowe prawo migracyjne.

kolaż_2

SZKOLENIA Z ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ
W celu zwiększenia kompetencji międzykulturowych w zakresie pracy z migrantami prowadzone są szkolenia z zarządzania różnorodnością m.in. dla pracowników organizacji pozarządowych, ośrodków dla cudzoziemców, urzędów zajmujących się sprawami migrantów, ośrodków pomocy społecznej i innych lokalnych instytucji, nauczycieli, przedstawicieli oświaty, służby zdrowia, straży granicznej oraz policji.

IMG_6094

PROGRAM ORIENTACJI KULTUROWEJ
Szkolenia z zakresu orientacji kulturowej mają na celu przekazanie migrantom podstawowej wiedzy na temat Polski i budowanie postaw sprzyjających integracji. Warsztaty są skierowane zarówno do migrantów, którzy już przyjechali do Polski w celu podjęcia pracy lub rozpoczęcia studiów oraz do osób, które przygotowują się do zamieszkania w Polsce.

grupa mix 2

KRAJOWA PLATFORMA WSPÓŁPRACY NA RZECZ INTEGRACJI
Platforma została powołana w 2010 r. przez IOM w partnerstwie z MSW i obecnie liczy ponad 120 członków. Pełni ona funkcję ciała konsultacyjnego oraz  forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy społecznościami migrantów, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, które odgrywają istotną rolę w procesie integracji migrantów i społeczeństwa polskiego.

W ramach Platformy organizowane są seminaria, podczas których dyskutowane są bieżące kwestie dotyczące integracji i ochrony praw migrantów w celu sformułowania zaleceń i zaproponowania rozwiązań. Projekt przewiduje również organizację wydarzeń przez uczestników Platformy. Inicjatywy mają służyć promocji dialogu międzykulturowego, budowaniu współpracy na rzecz integracji oraz odpowiadać na zalecenia sformułowane podczas spotkań Platformy. Każdego roku w grudniu, z okazji Międzynarodowego Dnia Migranta, organizowana jest krajowa konferencja, której tematyka odpowiada bieżącym i istotnym kwestiom związanym z integracją migrantów z polskim społeczeństwem.

Muslims_problems_in_Poland

DZIAŁANIA PR
Integralną część projektu stanowi również kampania PR na rzecz zwiększenia zrozumienia kwestii migracyjnych wśród ogółu społeczeństwa, przedstawicieli mediów i środowisk opiniotwórczych oraz budowania pozytywnego wizerunku migrantów i ich wkładu w polską kulturę, gospodarkę i życie społeczne. W ramach kampanii organizowany jest m.in. coroczny konkurs Złote Wachlarze, którego celem jest wyróżnienie osoby oraz instytucji, które w ostatnim czasie w szczególny sposób przyczyniły się do wspierania integracji migrantów w Polsce, stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migracje lub do budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami.

DSC_2681

WSPÓŁPRACA POLSKO-SZWAJCARSKA
Dzięki współpracy ze Szwajcarią projekt stwarza unikatową możliwość wzajemnego poznania istniejących w obu krajach rozwiązań w zakresie zarządzania migracjami, zarządzania różnorodnością i budowania dialogu międzykulturowego, w szczególności kwestii dotyczących aktywnego uczestnictwa migrantów w dialogu obywatelskim i życiu politycznym. Wizyty studyjne w Szwajcarii i w Polsce są okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami polskich i szwajcarskich instytucji, w tym również organizacji działających na poziomie lokalnym. Wymiana wiedzy oraz dobrych praktyk ma zaowocować dalszą współpracą bilateralną.