śr, 30/07/2014 - 09:46 --
site-header-en

30 lipca 2014: pierwszy w historii Światowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi.

Dziś, 30 lipca 2014, po raz pierwszy obchodzimy Światowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Jednocześnie w mediach społecznościowych ruszyła światowa kampania ONZ#igivehope, zachęcająca do solidarności z ofiarami handlu ludźmi.

Przestępstwo handlu ludźmi niszczy życie milionów osób nacałym świecie – kobiet, mężczyzn i dzieci. Coraz częściej krajem docelowym dla ofiar handlu ludźmi staje się także Polska, nadal pozostając też krajem ich tranzytu oraz pochodzenia. Proceder handlu ludźmi przyjmuje rozmaite formy i obejmuje różne sektory –  od wykorzystywania do świadczenia usług seksualnych, po wykorzystywanie do pracy przymusowej, przymusowe małżeństwa i wszelkie inne praktyki o charakterze przypominającym współczesne niewolnictwo. Wykorzystywaniedo pracy przymusowej bardzo często związane jest z migracją ludności i dotyczyzarówno migrantów pracujących legalnie, jak i tych pracujących bez pozwoleniana pracę. Procederowi często sprzyjają luki prawne czy też strukturalneczynniki panujące na danym rynku pracy. Wykorzystywanie słabszej pozycji ofiary, izolacja pracowników od świata zewnętrznego, stosowanie przemocy –zarówno fizycznej jak i psychicznej, konfiskata dokumentów tożsamości, praca ponad normę, brak zapewnienia godnych warunków pracy czy zakwaterowania są jednymi z czynników składających się na pracę przymusową.

Dla ofiar handel ludźmi oznacza zniszczone życie oraz utracone nadzieje. Dla zorganizowanych grup przestępczych – niezwyklelukratywny biznes, rocznie przynoszący miliardy dolarów zysku. Według szacunków Międzynarodowej Organizacji Pracy, sama praca przymusowa w sektorze prywatnym generuje rocznie 150 miliardów dolarów nielegalnego dochodu, z czego dwie trzecie (99 miliardów USD) pochodzi z pracy przymusowej związanej ze świadczeniem usług seksualnych, a kolejne 51 miliardów USD z pracy przymusowej w sektorach takich jak prace domowe czy rolnictwo.

Przeciwdziałanie i walka z handlem ludźmi wymaga niezwykle multidyscyplinarnego podejścia oraz ścisłej współpracy państw, organizacji międzynarodowych, przedstawicieli sektora prywatnego, jak również społeczeństwa obywatelskiego. Wymaga odniesienia się do bardzo wielu aspektów, w tymkluczowych problemów takich jak szybka identyfikacja ofiar czy kwestia popytuna usługi, do których świadczenia zmuszane są ofiary. Z ramienia ONZ, współpracę na szczeblu międzynarodowym prowadzi utworzona w 2006 roku Międzyagencyjna Grupa Współpracy ds. Zwalczania Handlu Ludźmi (Inter-Agency Coordination GroupAgainst Trafficking in Persons (ICAT) ) zrzeszająca agendy ONZ i organizacjewspółpracujące, w tym Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM), która wroku bieżącym przewodniczy grupie ICAT. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracjiod ponad dwóch dekad podejmuje szereg działań na rzecz zwalczania izapobiegania handlowi ludźmi, takich jak bezpośrednia pomoc ofiarom, współpracaz rządami, kampanie społeczne, organizacja konferencji, szkoleń i seminariówkierowanych do osób zajmujących się wsparciem ofiar handlu ludźmi, policji,straży granicznej oraz sędziów. Mamy nadzieję, że ustanowienie Światowego Dnia Walki z Handlem Ludźmi przyczyni się do większego uwrażliwienia państw i społeczeństw na konieczność zintensyfikowania działań zwalczających ten haniebny proceder.

śr, 30/07/2014 - 09:46 --

Dodaj komentarz